ciucia, teksty z listopada 2009 roku

6 tekstów z lis­to­pada 2009 ro­ku – auto­rem jest ciucia.

Wys­tar­czyłby, aby dla prze­miany świata ktoś, na­wet mały, miał od­wagę rozpocząć.


-cza­sami wys­tar­cza pro­myk słńca- bru­no ferrero- 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2009, 13:38

Krzyczą za­lane krwią usta,
krzyczy zbluz­ga­ne sumienie.
Twar­de ser­ce,zgniły umysł, dusza pusta;
Ska­zana na potępinie.-gdzieś przeczytane.- 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2009, 21:37

- miłość, a co to w ogóle jest?
przees­te­tyzo­wanie, wyidealizowanie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 listopada 2009, 18:53

-Bóg jest w naszym ser­cu, by po­wie­dzieć ci, że mu­sisz być dob­ry- pisze pew­na dziew­czyn­ka w zeszy­cie do ka­techiz­mu. Ka­techet­ka py­ta się: -A jeśli dziew­czyn­ka Go nie słucha?-
Dziew­czyn­ka ot­wiera sze­roko oczy i od­po­wiada spo­koj­nie: -Och, On to ciągle pow­tarza-. Z upo­tem, wbrew wszys­tkiemu, także Bóg ciągle pow­tarza swą opowieść. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 listopada 2009, 14:49

- nie poz­wolę, abyś przechodziła przez to jeszcze raz...
- ale chcę! nie od­bieraj mi tej przyjemności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 listopada 2009, 21:29

- nie zasługu­jesz na szczęście..
- a jed­nak jes­tem szczęśli­wy, a Ty ? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 listopada 2009, 18:26
ciucia

ręce czyste, nieczyste myśli

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciucia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność